I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

-

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka

   

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost statutárního města Ostrava jako veřejnoprávní korporace vymezuje § 35 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

   

 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení

  Adresa:

  U Splavu 76/14A
  725 28 Ostrava-Lhotka

  Kontakt:

  Telefon:  599 428 202
  Telefon:  599 428 203
  Fax:         599 428 209
  e-mail:    posta@lhotka.ostrava.cz

  elektronická podatelna:     posta@lhotka.ostrava.cz 

  ID datové schránky:             2r7bt6b

  Úřední hodiny:

  pondělí + středa    08:00-11:30

                                   12:30-17:00

  Kontaktní seznam

   

 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava                                               

  číslo účtu 19-1651021379/0800  

   

 6. 6. IČ obce

  00845451

   

 7. 7. DIČ

  CZ00845451 

   

 8. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 9. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Lhotka.

   

 10. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti. 
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád: 
        -  pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti 
        -  pro odvolací řízení
        -  v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije. 
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 

   

 11. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 12. 15. Úhrady za poskytování informací
 13. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 14. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 15. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Městský obvod Lhotka nemá licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.