Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  1. Tento   sazebník  stanoví  výši  úhrad  za  poskytování  informací  v  souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, pro účetní období od 1. ledna 2021  do 31. prosince 2021, který schválila Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 37/419/20 dne 23. listopadu 2020.
  2. V případě, že bude vyžadována úhrada nákladů za poskytování informací, musí být tato skutečnost písemně oznámená spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Při nesplnění této oznamovací povinnosti ztrácí poskytovatel nárok na úhradu nákladů. Nezaplatí-li žadatel požadovanou úhradu do 60 dnů ode dne oznámení její výše, poskytovatel žádost odloží. Je-li však podána stížnost proti výši požadované úhrady, lhůta podle předchozí věty neběží.
  3. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na pokladně (osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na příslušný účet, a to vždy před předáním informace, výjimečně lze informaci doručit žadateli na dobírku.
  4. Sazebník výše úhrad:

kopie listiny:

černobílý

černobílý

barevný

barevný

1 strana A 4 

jednostranný tisk

2,-- Kč

oboustranný tisk

3,-- Kč

jednostranný tisk

5,-- Kč

oboustranný tisk

8,-- Kč

1 strana A 3

jednostranný tisk

3,-- Kč

oboustranný tisk

4,-- Kč

jednostranný tisk

10,-- Kč

oboustranný tisk

16,-- Kč

 

technické nosiče dat:      CD disk

40,-- Kč

                                       DVD disk

60,-- Kč

                                          

 

poštovné

dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod.

150,-- Kč za každou započatou hodinu