Souhlas vlastníka pozemní komunikace s připojením sousední nemovitosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Souhlas vlastníka pozemní komunikace s připojením sousední nemovitosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Jako podklad pro vydání příslušného povolení  nebo jiného opatření za účelem povolení  připojení sousední nemovitosti  stavby podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a § 104 odst.2 písm. o) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření  může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání  písemné žádosti, která mimo obecných náležitostí dle §  37 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí obsahovat požadované přílohy, kterými jsou situační zákres řešení napojení nemovitosti  v platné katastrální mapě, základní  stavebně a dopravně technické údaje o napojení  nebo projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou, která bude podkladem pro vydání  rozhodnutí  nebo jiného opatření  dle  zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Nezbytným dokladem doloženým k žádosti je stanovisko Dopravního inspektorátu, Městského  ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky.  V případě zastupování žadatele jinou osobou bude k žádosti přiložena plná moc.

  Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k místním komunikacím, které musí být pro udělení souhlasného vyjádření splněny řeší ust. § 12  vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v předcházejícím bodě. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Lhotka, U Splavu76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách (pondělí, středa   08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin) na Úřadě městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

  Karla Hubertová
  obecný stavební úřad pro Porubu - ves, koupaliště, zámek
  +420599480616 204 / Poruba, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Plnou moc v případě zastupování žadatele.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání vyjádření není stanoven.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Z důvodů nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech městského obvodu Lhotka je stanovena lhůta na min. 60 dnů. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dopravní inspektorát, Městské ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním stížnosti na Úřadě městského obvodu Lhotka.  

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.03.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno