Zábory veřejného prostranství - ZELEŇ

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zábory veřejného prostranství - ZELEŇ

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství stanovilo místní poplatek za užívání veřejného prostranství a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

  V případě potřeby dočasného užívání ZELENĚ na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy na území městského obvodu Lhotka je nutné si předem (výjimku tvoří pouze havárie) zajistit s městským obvodem, jakožto vlatníkem pozemku, SOUHLAS S DOČASNÝM UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (zeleně). 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba či právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce. Plná moc musí být doložena.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Řešit zábory zeleně předem (před započetím prací na zeleni, umístění zařízení, oplocení apod.) na Úřadě městského obvodu Lhotka. Výjimkou jsou pouze činnosti související s havarijními případy.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Uzavřením písemného SOUHLASU S DOČASNÝM UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (zeleně) na Úřadě městkého obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách (pondělí, středa   08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin) na Úřadě městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

  Karla Hubertová
  obecný stavební úřad pro Porubu - ves, koupaliště, zámek
  +420599480616 204 / Poruba, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Situační snímek se zákresem požadovaného záboru zeleně s uvedením m2,
  • Kopie výpisu z obchodního rejstříku (živnostenského listu) žadatele,
  • Plnou moc v případě zastupování žadatele,
  • V případě umístění nových inženýrských sítí pak dále kopii územního rozhodnutí, souhlas vlastníka pozemku či smlouvu o věcném břemenu.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatku

  Sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Ostravy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 13/2010. Poplatek se vybírá za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno, a to počínaje dnem, kdy se začalo skutečně užívat až do dne, kdy faktické užívání skončilo. Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství. 

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud je to částka vyšší než 50 000,-- Kč je poplatek splatný do 10 dnů po ukončení užívání veřejného prostranství. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny, zpravidla se záležitost vyřídí na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po vypršení záboru veřejného prostranství (zeleně) je nutné uvést pozemek do původního stavu. K předání a převzetí upravené plochy budete vyzváni min. 3 dny předem správcem veřejné zeleně Úřadu městského obvodu Lhotka.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.03.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno