Czech Point

CZECH POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

 "Smyslem projektu CZECH POINT jer vytvoření kontaktních míst, na kterých bude moci široká veřejnost získat opisy a výpisy údajů, které jsou uvedeny v centrálních evidencích a registrech státu. Občané, podnikatelé i cizinci díky této síti budou moci získat ověřené dokumenty, listiny a také jim bude umožněno převedení dokumentů do elektronické formy. V konečné fázi bude mít každý občan možnost učinit podání k většině orgánů a úřádů státní správy z jednoho místa, aniž by musel na příslušný úřad fyzicky jít," uvedl ministr vnitra a informatiky Ivan Langer.

CZECH POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Projekt se bude snažit soustředit na jedno místo všechny agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty - ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i převod písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). Proto je důležité postupně zajistit širokou síť těchto míst.

CZECH POINT na Úřadě městského obvodu Lhotka

V součastnosti kontaktní místa CZECH POINT poskytují tyto služby:

 

Výpisy z veřejných registrů

  1. Obchodní rejstřík          (nutná znalost IČ)
  2. Katastr nemovitostí          (znalost listu vlastnictví nebo dle seznamu nemovitostí)
  3. Živnostenský rejstřík          (nutná znalost IČ)  
  4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů          (nutná znalost IČ)
  5. Insolvenční rejstřík          (znalost IČ nebo osobních údajů)

 

Výpisy z neveřejných registrů

  1. Rejstřík trestů          (platný doklad totožnosti, občan musí mít přidělené rodné číslo)
  2. Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH          (informační systém odpadového hospodářství)
  3. Bodové hodnocení osoby - registr řidičů          (platný doklad totožnosti a platný řidičský průkaz) 

 

Poskytování ověřených výpisů zajišťuje pracoviště CZECH POINT na ÚMOb Lhotka. Veškerá elektronická komunikace v rámci projektu probíhá v certifikovaném režimu.

 

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,-- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. 

 

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalostí IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,-- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,-- Kč.

 

Výpis ze Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalostí IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,-- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,-- Kč.

 

Výpis z Rejstříku trestů

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od 1.1.2008 zatím není možné na úřadě vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z rejstříku trestů na základě plné moci. V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100,-- Kč; jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

 

Odkazy

  • Oficiální stránky CZECH POINT                       www.czechpoint.cz  
  • Certifikáty zaměstnanců agendy Czech POINT na ÚMOb Lhotka