Sociální záležitosti

Činnost úseku vnitřních a sociálních věcí

Činnost úseku sociálních věcí je souborem činností, které směřují k poskytnutí sociální pomoci občanům, kteří tuto pomoc potřebují. Vychází se přitom ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vše ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů.

Úsek sociálních věcí je svou činností zaměřen na řešení okruhů specifických problémů:

- při péči o staré a zdravotně postižené občany  Je poskytováno sociální poradenství, podávány informace o zařízeních sociálních služeb, o službách sociální péče. Sociální odbor je občanům nápomocen při vyřizování jejich záležitostí, navrhuje řešení sociální situace. Je vedena evidence osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům. Občanům, kteří zejména ze zdravotních důvodů nejsou schopni sami přijímat a hospodařit se svým důchodem, může být ustanoven zvláštní příjemce důchodu. Žádost se podává v místě trvalého bydliště osoby, která zvláštního příjemce potřebuje ustanovit.
- při péči o nezaměstnané občany  Nezaměstnaným občanům je poskytováno sociální poradenství a pomoc, jsou podávány informace o zařízeních sociálních služeb, o službách sociální péče. Ve spolupráci se státními i soukromými organizacemi je zajišťováno azylové ubytování osobám, které se přechodně ocitly v tísni a nejsou schopny si pomoci vlastními silami.
- při péči o rodiny s dětmi Sociální úsek působí na obnovení narušených funkcí rodiny, vykonává poradenskou a výchovnou činnost, zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí, především chrání právo dítěte na řádnou výchovu a ochranu oprávněných zájmů dítěte.
- při péči o problémovou mládež Ve spolupráci se školou, soudy, probační a mediační službou řeší problematiku mladistvých a výchovné problémy dětí. Spolupracuje s rodinným zázemím problémového dítěte, doporučuje možnou odbornou pomoc rodičům problémových dětí.
- při péči o osoby sociálně vyloučené a žijící rizikovým způsobem života Vykonává agendu sociálního kurátora, spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, pomáhá po návratu z vězení (vazby) se začleněním do společnosti (získání bydlení, evidenci na ÚP, příp. nástupu do zaměstnání).

Všem jsou podávány informace a formuláře k vyřízení  nepojistných sociálních dávek:

ul. 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava -  příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi

ul. 30. dubna 3130/2c, Moravská Ostrava - dávky státní sociální podpory, zprostředkování zaměstnání

Formuláře žádostí o jednotlivé dávky a bližší informace jsou na pracovištích, které je vyplácejí, případně na webových stránkách www.portal.mpsv.cz .

INFORMACE SOCIÁLNÍHO ÚSEKU S účinností od 1.1.2014 přechází agenda Sociálně právní ochrany dětí Ostrava - Lhotka pod správu Moravské Ostravy a Přívozu. Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Pyš, kancelář č. 411, tel. 599 442 931, adresa náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava.

Sociální záležitosti pro městský obvod Lhotka vyřizuje:

Bc. Martina Kosňovská   úsek vnitřních a sociálních věcí    599 428 204