Zrušení trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu na písemnou žádost oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

  O žádosti vede úřad (správní orgán) správní řízení, ve kterém zjišťuje, zda byly současně splněny uvedené podmínky. 

  Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost   o   zrušení   údaje    místa   trvalého   pobytu   podává   vlastník  objektu   nebo  jeho   vymezené   části, nebo   ten, kdo je oprávněn užívat byt, tedy nájemce. Tato osoba musí být starší 18 let, způsobilá k právním úkonům. Pokud je uvedených osob více, např. manželé, společní nájemci bytu, sourozenci, společní vlastníci domu, žádají o zrušení společně s tím, že vyberou společného zástupce, kterého v žádosti zmocní k zastupování v celém rozsahu správního řízení (nepožaduje  se úředně ověřený podpis).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro zrušení údaje místa trvalého pobytu stanoví § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Pro zrušení trvalého pobytu se musí prokázat současné splnění dvou podmínek, a to zaniklo-li užívací právo občana k domu nebo bytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Při vyřízení žádosti postupuje správní orgán dle správního řádu a účastníky řízení jsou žadatel a ten, komu má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

  Správní orgán zpravidla postupuje tak, že oba účastníky předvolá k ústnímu jednání a žadatele vyzve k doložení dokladů od nemovitosti. V případě, že se účastníci řízení na některých skutečnostech neshodnou, nebo se některý z nich k ústnímu jednání nedostaví, provede správní orgán důkaz svědeckou výpovědí, zda se odpůrce v místě trvalého pobytu zdržuje či ne. Pokud není znám současný pobyt toho účastníka řízení, kterému má být trvalý pobyt zrušen, ustanoví mu správní orgán opatrovníka, který hájí jeho práva, a písemnosti mu doručuje veřejnou vyhláškou. Řízení se ukončuje rozhodnutím, před jehož vydáním mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro jeho vydání.

  Pokud nejsou stanovené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny obě současně nebo se je nepodařilo prokázat, rozhodne správní orgán o tom, že se žádosti nevyhovuje.

  Pokud se žadatel rozhodne vzít svou žádost zpět nebo dojde ke změna trvalého pobytu toho účastníka řízení, kterému má být trvalý pobyt zrušen, může dojít k zastavení správního řízení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řízení je zahájeno podáním žádosti na ohlašovně, v jejímž územním obvodu má být trvalý pobyt zrušen.

  Žádost může občan zaslat poštou nebo donést osobně, v tomto případě mu bude podání potvrzeno na kopii žádosti.

  Pokud žádost zašlete na úřad, který není příslušný k zahájení řízení, začíná lhůta pro vyřízení běžet doručením na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost podávejte na úřadu podle místa trvalého pobytu osoby, které chcete tento údaj zrušit.  V Ostravě jsou to úřady městských obvodů podle příslušné adresy trvalého pobytu.

  Magistrát města Ostravy je pouze odvolacím orgánem. Není příslušný ani k přijetí žádosti, ani k jejímu vyřízení.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

  • žadatel je oprávněn k podání žádosti, jestliže je vlastníkem domu nebo bytu (originál výpisu z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouvy s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí) nebo, jestliže je oprávněn užívat byt (originál nájemní smlouvy, dohody o užívání bytu, aj.), jestliže je nájem bytu na dobu určitou, která již uplynula, ještě doklad o prodloužení nájmu (originál evidenčního listu, dodateku, nebo potvrzení o trvání nájmu),
  • odpůrci zaniklo právo byt užívat (originál pravomocného rozsudku soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohody bývalých manželů, pravomocného rozsudku o rozvodu manželství, přechodu nájmu, atd.),
  • odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Od 01.01.2016 je stanoven správní poplatek ve výši 100,-Kč za každou osobu uvedenou v návrhu. Poplatek se hradí při podání žádosti hotově na pokladně úřadu.  

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro  vyřízení žádosti  o zrušení údaje místa trvalého pobytu je správním řádem stanovena na 30 dnů, ve složitějších případech až na 60 dnů a i tuto lhůtu je možno podle potřeby prodloužit.

  O  prodloužení   lhůty  po  zvážení  důvodů  rozhoduje  nadřízený  správní   orgán  (Magistrát  města  Ostravy). To, že byla lhůta  pro vydání rozhodnutí prodloužena, dá správní orgán na vědomí všem účastníkům řízení.

  V případě přerušení řízení lhůty neběží.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud  žádost  podává majitel domu či  bytu, je  účastníkem  řízení  kromě  odpůrce i nájemce  vymezené  části   domu nebo bytu, kde byl ten, komu má byt trvalý pobyt zrušen, přihlášen.

  Jestliže  je    více   nájemců   nebo   vlastníků   nemovitosti   a  o  zrušení  údaje   místa   trvalého pobytu požádal  jen jeden z nich, pak jsou účastníky řízení i ostatní (pokud jsou žadateli známi, měl by je uvést v žádosti - nejlépe, když však píší žádost společně a dohodnou se na společném zástupci).

  Svědek není účastníkem řízení.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem.

  Účastník řízení:

  • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu,
  • dostaví se k ústnímu jednání,
  • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění záležitosti,
  • doloží potřebné doklady a nic nezatají,
  • navrhne důkazy a svědky,
  • přebírá písemnosti, které se doručují do vlastních rukou.

  Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu jeho trvalého pobytu.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Od 1. 1. 2006 je možno podání učinit i v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání  učiněné  dálnopisem, faxem a veřejnou  datovou sítí bez zaručeného elektronického podpisu je možné za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno osobně nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  24.11.2016

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno