Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městského obvodu Lhotka. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Lhotka.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Poplatník, kterým je fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městského obvodu Lhotka trvalý pobyt nebo sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti (podat přiznání k místnímu poplatku ze psů). Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a vyhlášky o místním poplatku ze psů osvobozena. Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Držitel psa se dostaví v úřední dny ke správci místního poplatku ze psů do budovy ÚMOb Lhotka, kde nahlásí údaje potřebné k zaevidování místního poplatku ze psů. Údaje o psu jsou zapsány v očkovacím průkaze psa.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Lhotka, úsek rozpočtu a finančního hospodaření, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situacimůžete řešit v úředních hodinách (pondělí + středa 08:00-11:30 12:30-17:00) na Úřadě městského obvodu Lhotka, úsek rozpočtu a finančního hospodaření, U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava-Lhotka.

  Lucie Hronová
  referent úseku rozpočtu a finančního hospodaření
  +420599428205
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • průkaz ZTP/P
  • průkaz cvičitele asistenčního psa
  • potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok. 


  a)

  Za psa chovaného v rodinném domě

  200,- Kč

  b)

  Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a)

  300,- Kč

  c)

  Za psa chovaného v bytovém domě

  1.000,- Kč

  d)

  Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c)

  1.000,- Kč

  e)

  Za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti

  1.500,- Kč

  f)

  Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e)

  2.250,- Kč

  g)

  Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

  200,- Kč

  h)

  Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. g)

  300,- Kč

  i)

    Za psa, jehož držitel má místo přihlášení na adrese Úřadu městského obvodu  Lhotka

  500,- Kč

  j)

    Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele psa uvedeného pod písm. i)

  1000,- Kč

   

  V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok nebo při změně trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a  30. 9. příslušného kalendářního roku.   

  Poplatek  lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku nebo převodem na účet č. 19-1651021379/0800 vedený u České spořitelny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závaznýn právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 16/2023, o místním poplatku ze psů

  Poplatník je povinen se s těmito předpisy seznámit.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena a částkou zaplacenou do původního dne splatnosti poplatku; toto zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno