II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpřístupňuje statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky Úřadu městského obvodu Lhotka. Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích Úřadu městského obvodu Lhotka:

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Úlož.

doba

Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

Žadatel

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

Orgány městského obvodu

 5 let

Správní řízení

Účastníci řízení

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

 5-20 let dle typu správních řízení

Příjmové          a výdajové pokladní doklady

Plátci a příjemci platby v hotovosti

Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu

Plátci, pro spis

 10 let

Příjem              a evidence dokumentů

Odesílatel dokumentu

Titul, jméno a příjmení, adresa odesílatele

Nejsou

 5 let

Zakládání a evidence smluv uzavřených ÚMOb Lhotka vedená v písemné a v elektronické podobě

Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

Orgány městského obvodu

 5 let

Darovací smlouva

Žadatel

Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

Orgány městského obvodu

 5 let

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Fyzická osoba

Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele

Orgány městského obvodu

 5 let

Vyjádření k prodejům a pronájmům pozemků

Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

Titul, jméno a příjmení, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

Zaměstnanci úseku a úřadu, orgány městského obvodu

 5 let

Vyřizování a kontrola smluv

Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

Zaměstnanci úseku, orgány městského obvodu a města

 5 let

Veřejné zakázky

Zhotovitelé a uchazeči

Jméno, příjmení, rodné číslo,  datum narození, místo trvalého pobytu; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

Orgány městského obvodu

 10 let

Nájemní smlouva

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

Orgány městského obvodu

 5 let

Smlouva o výpůjčce

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

Orgány městského obvodu

 5 let

Smlouva o zřízení věcného břemene

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

Orgány městského obvodu

 5 let

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

Orgány městského obvodu

 5 let

Kupní smlouva

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

Orgány městského obvodu

 5 let

Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče

Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

 

Účastníci správního řízení

 15 let

Odvolací řízení a řízení o mimořádných opravných prostředcích ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče

Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

Účastníci správního řízení

 15 let

Výkon sociálně-právní ochrany dětí

Rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník, nezletilé děti

Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezletilého,  příp. další údaje

 

Státní orgány, školská a zdrav. zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník

 10 let

Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

Žadatel

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.pobytu, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců

 

Orgány městského obvodu

 5 let

Smlouva o dílo

Zhotovitel

Titul, jméno a příjmení, místo podnikání, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců, telefon, e-mail

 

Orgány městského obvodu

 10 let

Personální evidence zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu (osobní spisy)

Zaměstnanci, uvolnění členové zastupitelstva

Osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců - titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, výpis evidence z Rejstříku trestů, doklad o nejvyšším doaženém vzdělání, lustrační osvědčení

 

Zaměstnanci

 45 let

Zajištění platové agendy a všech náležitostí s ní spojených

Zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského obvodu, členové volebních komisí, osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr

Osobní údaje vztahující se ke zpracování platů -  titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, plat, odměna z dohod o pracích mimo pracovní poměr

 

Zaměstnavatel, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, úřad práce

 5-30 let

dle druhu

dokumentu 

Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci úřadu městského obvodu dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

Uchazeči o zaměstnání přihlášeni do výběrového řízení

Titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

 

Zaměstnavatel

 5 let

Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem

Smluvní strany

Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování

 

Orgány městského obvodu

 5 let

Volby - projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem

Kandidáti, zmocněnec

Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání

 

Politické strany                 a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český statistický úřad

 10 let

Vidimace a legalizace

Žadatel

Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti

 

Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení

 10 let