Povinně zveřejňované informace

Daňová informační schránka

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

-

1. Název

Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka

 

2. Důvod a způsob založení

Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost statutárního města Ostrava jako veřejnoprávní korporace vymezuje § 35 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

 

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

Adresa:

U Splavu 76/14A
725 28 Ostrava-Lhotka

Kontakt:

Telefon:  599 428 202
Telefon:  599 428 203
Fax:         599 428 209
e-mail:    posta@lhotka.ostrava.cz

elektronická podatelna:     posta@lhotka.ostrava.cz 

ID datové schránky:             2r7bt6b

Úřední hodiny:

pondělí + středa    08:00-11:30

                                 12:30-17:00

Kontaktní seznam

 

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava                                               

číslo účtu 19-1651021379/0800  

 

6. IČ obce

00845451

 

7. DIČ

CZ00845451 

 

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Lhotka.

 

11. Opravné prostředky

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
• Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti. 
• Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád: 
      -  pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti 
      -  pro odvolací řízení
      -  v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije. 
• Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 
• Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
15. Úhrady za poskytování informací
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

Městský obvod Lhotka nemá licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpřístupňuje statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky Úřadu městského obvodu Lhotka. Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 uvedeného zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 uvedeného zákona je možné nahlížet na základě žádosti.

Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s  § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka si zvolil Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

V. Daňová informační schránka

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Lhotka tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Lhotka, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.