Povinně zveřejňované informace

Daňová informační schránka

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka

   

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost statutárního města Ostrava jako veřejnoprávní korporace vymezuje § 35 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

   

 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení

  Adresa:

  U Splavu 76/14A
  725 28 Ostrava-Lhotka

  Kontakt:

  Telefon:  599 428 202
  Telefon:  599 428 203
  Fax:         599 428 209
  e-mail:    posta@lhotka.ostrava.cz

  elektronická podatelna:     posta@lhotka.ostrava.cz 

  ID datové schránky:             2r7bt6b

  Úřední hodiny:

  pondělí + středa    08:00-11:30

                                   12:30-17:00

  Kontaktní seznam

   

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava                                               

  číslo účtu 19-1651021379/0800  

   

 7. 6. IČ obce

  00845451

   

 8. 7. DIČ

  CZ00845451 

   

 9. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Lhotka.

   

 11. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti. 
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád: 
        -  pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti 
        -  pro odvolací řízení
        -  v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije. 
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 

   

 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 15. Úhrady za poskytování informací
 14. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 15. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Městský obvod Lhotka nemá licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.

 17. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpřístupňuje statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky Úřadu městského obvodu Lhotka. Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

   

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích Úřadu městského obvodu Lhotka:

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

  Úlož.

  doba

  Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Správní řízení

  Účastníci řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Účastníci řízení, dotčené správní orgány

   5-20 let dle typu správních řízení

  Příjmové          a výdajové pokladní doklady

  Plátci a příjemci platby v hotovosti

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu

  Plátci, pro spis

   10 let

  Příjem              a evidence dokumentů

  Odesílatel dokumentu

  Titul, jméno a příjmení, adresa odesílatele

  Nejsou

   5 let

  Zakládání a evidence smluv uzavřených ÚMOb Lhotka vedená v písemné a v elektronické podobě

  Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Darovací smlouva

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Fyzická osoba

  Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Vyjádření k prodejům a pronájmům pozemků

  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zaměstnanci úseku a úřadu, orgány městského obvodu

   5 let

  Vyřizování a kontrola smluv

  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zaměstnanci úseku, orgány městského obvodu a města

   5 let

  Veřejné zakázky

  Zhotovitelé a uchazeči

  Jméno, příjmení, rodné číslo,  datum narození, místo trvalého pobytu; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Orgány městského obvodu

   10 let

  Nájemní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Smlouva o výpůjčce

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Smlouva o zřízení věcného břemene

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Kupní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče

  Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

   

  Účastníci správního řízení

   15 let

  Odvolací řízení a řízení o mimořádných opravných prostředcích ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče

  Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

  Účastníci správního řízení

   15 let

  Výkon sociálně-právní ochrany dětí

  Rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník, nezletilé děti

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezletilého,  příp. další údaje

   

  Státní orgány, školská a zdrav. zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník

   10 let

  Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.pobytu, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců

   

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Smlouva o dílo

  Zhotovitel

  Titul, jméno a příjmení, místo podnikání, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců, telefon, e-mail

   

  Orgány městského obvodu

   10 let

  Personální evidence zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu (osobní spisy)

  Zaměstnanci, uvolnění členové zastupitelstva

  Osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců - titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, výpis evidence z Rejstříku trestů, doklad o nejvyšším doaženém vzdělání, lustrační osvědčení

   

  Zaměstnanci

   45 let

  Zajištění platové agendy a všech náležitostí s ní spojených

  Zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského obvodu, členové volebních komisí, osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr

  Osobní údaje vztahující se ke zpracování platů -  titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, plat, odměna z dohod o pracích mimo pracovní poměr

   

  Zaměstnavatel, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, úřad práce

   5-30 let

  dle druhu

  dokumentu 

  Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci úřadu městského obvodu dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

  Uchazeči o zaměstnání přihlášeni do výběrového řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

   

  Zaměstnavatel

   5 let

  Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem

  Smluvní strany

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování

   

  Orgány městského obvodu

   5 let

  Volby - projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem

  Kandidáti, zmocněnec

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání

   

  Politické strany                 a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český statistický úřad

   10 let

  Vidimace a legalizace

  Žadatel

  Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti

   

  Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení

   10 let

   

 18. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 uvedeného zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 uvedeného zákona je možné nahlížet na základě žádosti.

  Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

  a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

  b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

  c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

  Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

 19. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s  § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka si zvolil Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

 20. V. Daňová informační schránka

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Lhotka tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Lhotka, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.