Souhlas vlastníka pozemní komunikace se zvláštním užíváním

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Souhlas vlastníka pozemní komunikace se zvláštním užíváním

 2. Základní informace k životní situaci

  Vyjádření slouží jako podklad pro vydání příslušného povolení  nebo jiného opatření zvláštního užívání pozemních komunikací podle § 25  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

  Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je dle § 25 odst.6  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění :

  a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,

  b) užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis,

  c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro

  • umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení (dále jen "reklamní zařízení"),
  • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),
  • provádění stavebních prací,
  • zřizování vyhrazeného parkování,
  • zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
  • audiovizuální tvorbu.

  d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,

  e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

  f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi,

  g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření  může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání  písemné žádosti, která mimo obecných náležitostí dle §  37 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění, musí obsahovat požadované přílohy kterými jsou zejména situační zákres řešení zvláštního užívání v platné katastrální mapě, základní  stavebně a dopravně technické údaje o předmětu zvláštního užívání  nebo projektová dokumentace, která bude podkladem pro vydání  rozhodnutí  nebo jiného opatření  dle  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Dalším dokladem připojeným k žádosti je  stanovisko ke zvláštnímu užívání vydané Dopravním inspektorátem Městského ředitelství policie Ostrava Policie České republiky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v předcházejícím bodě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Lhotka, úsek stavební a komunálních služeb, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách (pondělí, středa   08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin) na Úřadě městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

  Karla Hubertová
  obecný stavební úřad pro Porubu - ves, koupaliště, zámek
  +420599480616 204 / Poruba, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Plnou moc v případě zastupování žadatele.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání vyjádření není stanoven.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých případech do 30 dnů. Ve složitějších případech s nutností posouzení stavu na místě a také v případě nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech městského obvodu Lhotka je stanovena lhůta 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním stížnosti na Úřadě městského obvodu Lhotka.  

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.03.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno